Osobné údaje

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je organizácia, ktorá spracúva vaše osobné údaje a je zodpovedná za to, aby ich spracúvanie bolo v súlade s právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom je Nadácia Cvernovka, so sídlom Račianska 78, 831 02 Bratislava, IČO: 50 063 421, ktorá je zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. 203/Na-2002/1125. Nadácia Cvernovka si vás v tomto dokumente dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva.

Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@nadaciacvernovka.sk. Na vaše otázky a žiadosti odpovieme do tridsiatich dní.

Neustanovili sme zodpovednú osobu, keďže nám táto povinnosť zo zákona nevyplýva.

Spracúvanie pomocou súborov cookies

Používanie cookies môže byť jedným zo spôsobov zhromažďovania a využívania vašich osobných údajov. Nadácia Cvernovka nepoužíva nijaké cookies, pomocou ktorých by spracúvala vaše osobné údaje. Po vyjadrení vášho súhlasu ale stránka Nadácie Cvernovka bude používať cookies tretích strán, ktoré spracúvajú osobné údaje.

Všeobecná časť

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá do počítača, mobilu alebo iného zariadenia, na ktorom si ju jej návštevníci prehliadajú. Niektoré z cookies tretej osoby, ktoré môžu byť na stránke používané, umožňujú tretej osobe rozpoznať užívateľa stránky. Prostredníctvom cookies môže stránka zaznamenať taktiež nastavenia používaného internetového prehliadača, jazyku, ktorý je uprednostňovaný a pod. Budúca návšteva stránky tak môže byť vďaka cookies rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie stránky bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú Nadácii Cvernovka neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich preferenciám jej návštevníkov. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na stránke a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť a dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu.

Nie všetky cookies, ktoré stránka používa, umožňujú spracúvanie osobných údajov. Cookies, ktoré spracúvanie osobných údajov neumožňujú, ukladá stránka do zariadenia jej návštevníkov bez toho, aby na to vyžadovala ich súhlas. (Samozrejme, i používanie týchto cookies môže byť návštevníkom vypnuté v nastaveniach internetového prehliadača a aj tieto cookies môžu byť návštevníkom zmazané v nastaveniach internetového prehliadača, ako platí pri každom cookie bez ohľadu na to, či nejaké osobné údaje spracúva, alebo nie.)

Keďže každý z tých cookies, ktoré spracúvajú osobné údaje návštevníkov stránky, predstavuje samostatný účel spracúvania samostatného druhu osobných údajov, návštevník stránky vyjadrí súhlas s každým účelom spracúvania zvlášť, zaškrtnutím checkboxu daného účelu spracúvania (OPT IN) v paneli na správu cookies. Tento súhlas môže návštevník kedykoľvek pre ktorýkoľvek jednotlivý účel spracúvania odvolať tak, že podobne ako pri vyjadrení súhlasu, odškrtne checkbox príslušného účelu spracúvania (OPT OUT). Po takomto odvolaní súhlasu síce odvolaný cookie zostane v zariadení návštevníka (nakoľko technicky nie je možné, aby ho odtiaľ stránka odstránila), avšak stránka s odvolaným cookie prestane komunikovať resp. spracúvať prostredníctvom neho osobné údaje. Definitívne odstrániť cookie môže jedine návštevník tak, že ho vymaže v nastaveniach internetového prehliadača.

Cookies prvej strany ALWAYS ON

Cookies, ktoré nezhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa nevyžaduje súhlas návštevníka stránky (ALWAYS ON), pričom ide o cookies prvej strany, teda Nadácie Cvernovka, sú tieto:

Cookie Typ Účel Funkcia Trvanie
cookie jazyka vybraného používateľom relácia funkčnosť stránky Zaznamenáva jazyk stránky vybraný používateľom. do vymazania používateľom
cookie súhlasu s používaním cookies trvalé funkčnosť stránky Ukladá informácie o typoch cookies, ktorých používanie používateľ schválil. jeden rok
cookie stavu brány relácia funkčnosť stránky Ukladá informácie, ktoré sú nevyhnutné pre prihlásenie. najneskôr tridsať minút od poslednej návštevy stránky
cookies prehrávaného obsahu relácia funkčnosť stránky Slúži na to, aby si stránka pamätala, aký obsah chcel používateľ pred registráciou prehrať. najneskôr tridsať minút od poslednej návštevy stránky

Bez týchto cookies by nemohla stránka fungovať. Tieto cookies neidentifikujú návštevníka, ale návštevu stránky ako takú. Identifikátory sa nikde neskladujú, nepriraďujú sa ku kontu a majú krátku životnosť.

Cookies tretej strany ALWAYS ON

Cookies, ktoré nezhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa nevyžaduje súhlas návštevníka stránky (ALWAYS ON), pričom ide o cookies tretej strany, teda inej ako Nadácia Cvernovka, sú tieto:

Cookie Typ Účel Funkcia Trvanie
Google Analytics trvalé analýza / meranie Slúži na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci využívajú stránku, zhromaždené informácie slúžia na ďalšie zlepšovanie stránky. Cookies zhromažďujú anonymne informácie o i) počte návštevníkov stránky, ii) tom, odkiaľ návštevníci na stránku prichádzajú a iii) tom, ktoré jednotlivé stránky konkrétne navštívili. najviac dva roky

Ide o cookies pre zlepšenie user experience. Zbierajú anonymizované údaje, ktoré sa nedajú spájať s identitou návštevníka a uchovávajú sa agregátnym spôsobom. Dáta takto zhromaždené sú uchovávané v agregátnej podobe, nie jednotlivo. Nezbierajú sa údaje o demografii, remarketingu ani user-id. Treťou osobou, ktorá tieto cookies použiva, je Google LLC. Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosti Google LLC nájdete na jej stránke.

Cookies tretej strany OPT IN

Cookies, ktoré zhromažďujú osobné údaje a na ich používanie sa vyžaduje súhlas návštevníka stránky (OPT IN), pričom ide o cookies tretej strany, teda inej ako Nadácia Cvernovka, sú tieto:

Cookie Typ Účel Funkcia Trvanie
Rôzne cookies používané stránkou YouTube trvalé marketing, analytika, remarketing Cez tieto cookies YouTube zbiera informácie o prehrávaní videí prostredníctvom stránky. Údaje využíva na stanovenie prenosovej rýchlosti, úpravu kvality videa, vytváranie štatistík o preferenciách návštevníka a štatistík geografického charakteru. Údaje môže používať aj na cielenú reklamu a ponúkanie videí návštevníkovi na základe jeho preferencií v minulosti. jeden týždeň až dva roky

Pomocou týchto cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov z 27.4.2016 (ďalej v tomto texte ako “GDPR”), teda spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je podmienené súhlasom dotknutej osoby. V prípade, ak dotknutá osoba udelí súhlas na takéto spracúvanie osobných údajov, tretia osoba spracuje a použije osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely.

Tieto cookies nie sú potrebné na to, aby mohla stránka fungovať. Plní iba analytické, marketingové a iné účely pre spoločnosť YouTube LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických. V prípade, ak nedáte súhlas s používaním týchto cookies, na stránke nebude možné spúšťanie videí, ktoré sa spúšťajú prostredníctvom stránky YouTube.
Svoj súhlas s používaním týchto cookies môžete odvolať v príslušnom formulári na stránke.

Cookies prihlásených návštevníkov

V prípade prihlásených návštevníkov stránky používa stránka nižšie vymenované cookies. Na ich používanie sa nevyžaduje súhlas návštevníka (ALWAYS ON). Ide o cookies prvej strany, teda Nadácie Cvernovka.

Cookie Typ Účel Funkcia Trvanie
wordpress_test_cookie relácia funkčnosť stránky Testuje, či prehliadač podporuje bezpečné cookies. Nespracúva žiadne osobné údaje. po odhlásení sa z backendu
wordpress_logged_in_ {session_hash} wordpress_sec_ {session_hash} wp-settings- {id} wp-settings-time- {id} relácia oprávnené záujmy Nadácie Cvernovka – technické zabezpečenie bezpečného prihlásenia sa do backendu a práca s ním podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona Na základe tohto cookie sa dá identifikovať návštevník backendu v databáze, kde je povinne e-mail a username, nepovinne rodné meno, priezvisko a telefónne číslo a používateľské nastavenia backendu. po odhlásení sa z backendu

Twitter Share button

Na stránke sa nachádza tzv. Share button stránky www.twitter.com, ktorú spoločne prevádzkujú spoločnosti Twitter International Company so sídlom v Írsku a Twitter, Inc. so sídlom v Spojených štátoch amerických. Uvedené tlačítko je extenziou tejto stránky. S jeho prítomnosťou na stránke ani s jeho použitím sa nespája vloženie žiadnych cookies do zariadenia návštevníka. S ohľadom na to, že tlačítko je odkazom na uvedenú stránku a spôsobuje procesy na uvedenej stránke (spočívajúce v zdieľaní obsahu zo stránky Nadácie Cvernovka na uvedenej stránke), použitie tohto tlačítka návštevníkom a dôsledky z toho vyplývajúce sa spravujú výlučne podmienkami používania uvedenej stránky a Nadácia Cvernovka za ne nemá žiadnu zodpovednosť. Odkaz na zásady ochrany osobných údajov stránky Twitter nájdete na stránke Twitter.

Kamerový systém

Nadácia Cvernovka monitoruje niektoré priestory kamerovým systémom, aby chránila majetok a ľudí, ktorí sa v nich pohybujú.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva osobné údaje prostredníctvom kamerového systému, ktorý vytvára a ukladá obrazový záznam o osobách, ktoré sa pohybujú vo verejne prístupných priestoroch budovy na Račianskej 78 v Bratislave a v bezprostrednom okolí vstupných brán tejto budovy. Jedna kamera, umiestnená na paneli pri vstupe do budovy na Račianskej 80 v Bratislave (ktorú tiež spravuje Nadácia Cvernovka), čiastočne sníma aj časť chodníka a cesty priamo pred vstupnou bránou z ulice do budovy.

Nadácia Cvernovka takto spracúva osobné údaje na základe § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, teda takýmto spôsobom dohliada, aby si jej zamestnanci plnili svoje pracovné úlohy.
Nadácia Cvernovka takto spracúva osobné údaje tiež na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda takýmto spôsobom chráni svoje záujmy, ktorými sú predchádzanie kriminalite a udržovanie bezpečnosti v budove a jej okolí.

Doba spracúvania osobných údajov

Záznam získaný kamerovým systémom je spracúvaný po dobu deväťdesiatich kalendárnych dní; po jej uplynutí je zmazaný. Jedine v prípade, ak by to bolo potrebné na vyšetrovanie podozrenia z trestného činu alebo priestupku, môže byť záznam spracúvaný dlhšie, ale len na nevyhnutnú dobu. Potom bude bez odkladu zmazaný.

Fungovanie technickej infraštruktúry

Záznamy snímané kamerami sú automaticky prenášané prostredníctvom vyhradenej infraštruktúry a ukladané do dátového úložiska na ich archivovanie. Po uplynutí deväťdesiatich kalendárnych dní sú kamerové záznamy automaticky zmazané. Zariadenia, na ktorých je kamerový záznam uložený, sú dôkladne chránené fyzicky proti ich poškodeniu alebo krádeži uzamknutím v zabezpečenej miestnosti a tiež technicky proti ich napadnutiu kybernetickým útokom firewallovým programom a prístupovým heslom. Prístup k záznamu majú len vopred určené osoby, ktoré sú poučené o povinnostiach na ochranu osobných údajov.

Príjemca osobných údajov – sprostredkovateľ

Nadácia Cvernovka osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Hikvision Europe B. V., ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby aplikácie na prenos kamerového záznamu Hikvision ivms-4500nd, so sídlom v Holandsku.

Ďalší možný príjemca osobných údajov

Záznam získaný kamerovým systémom môže byť odovzdaný Policajnému zboru Slovenskej republiky alebo Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy, ak by to bolo účelné na vedenie vyšetrovania možného trestného činu alebo priestupku.

Spracúvanie osobných údajov osôb, s ktorými spolupracujeme

Na to, aby mohla Nadácia Cvernovka napĺňať svoje poslanie, utvára so svojimi partnermi rôzne vzťahy, ktoré si niekedy vyžadujú spracúvanie osobných údajov partnera.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN a v niektorých prípadoch číslo občianskeho preukazu o osobách, s ktorými uzatvára rôzne druhy zmlúv v rámci napĺňania svojej činnosti. Osobné údaje v rozsahu rodné meno a priezvisko spracúva aj o štatutárnych orgánoch právnických osôb, s ktorými uzatvára rôzne druhy zmlúv v rámci napĺňania svojej činnosti. Uvedené osobné údaje Nadácia Cvernovka spracúva, lebo je to nevyhnutné, aby mohla zmluvy účinne uzavrieť a plniť ich. Keby dotknuté osoby Nadácii Cvernovka tieto údaje neposkytli, Nadácia Cvernovka by s nimi nemohla platne uzatvárať zmluvy resp. nadväzovať spoluprácu, ktorá vyžaduje nejaký druh formálneho vzťahu. Ide najmä o nasledujúce druhy zmlúv:

a) zmluvy o prenechaní priestorov do užívania;
b) zmluvy o poskytnutí grantu;
c) zmluvy o rezidencii umelca;
d) zmluvy, ktoré Nadácia Cvernovka uzatvára ako odberateľ rôznych plnení a licencií.
Nadácia Cvernovka spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože k spracúvaniu údajov dochádza na účel uzatvárania zmlúv a plnenia si zmluvných záväzkov Nadáciou Cvernovka.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

Nadácia Cvernovka takto spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku.

Doba spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na účely aby bola zmluva platná a účinná a na plnenie svojich zmluvných povinností.

Príjemca osobných údajov – sprostredkovateľ

Nadácia Cvernovka osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Google LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloudu).

Ďalší možný príjemca osobných údajov

Osobné údaje môžu byť odovzdané orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a organizáciám, ak to príslušný právny predpis ukladá.

Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré sú zakladateľmi Nadácie Cvernovka, alebo sú členmi jej orgánov

Nadácia Cvernovka spracúva osobné údaje členov svojho tímu, aby naplnila požiadavky na formálnu stránku ich vzťahu.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa a číslo občianskeho preukazu o osobách, ktoré sú jej zakladateľmi, alebo sú členmi jej orgánov. Uvedené osobné údaje Nadácia Cvernovka spracúva, lebo je to nevyhnutné podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Nadácia Cvernovka spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože k spracúvaniu údajov dochádza za účelom plnenia si zákonných povinností Nadáciou Cvernovka. Keby Nadácia Cvernovka týmito údajmi nemohla disponovať, nemohla by udržiavať svoju registráciu, právnu subjektivitu, ani fungovanie.

Doba spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie svojich zákonných povinností.

Príjemca osobných údajov – sprostredkovateľ

Nadácia Cvernovka osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Google LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloudu).

Ďalší možný príjemca osobných údajov

Osobné údaje môžu byť odovzdané orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a organizáciám, ak to príslušný právny predpis ukladá.

Spracúvanie osobných údajov osôb, s ktorými Nadácia Cvernovka spolupracuje v rámci napĺňania svojich cieľov

Pri napĺňaní svojich cieľov sa Nadácia Cvernovka zapája do celej siete vzťahov tvorenej lokálne činnými osobami, od predstaviteľov verejnej moci až po aktívnych jednotlivcov. Aby s nimi mohla Nadácia Cvernovka udržiavať kontakt, potrebuje zaznamenávať ich kontaktné údaje.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa o osobách, s ktorými spolupracuje v rámci napĺňania svojich cieľov. Tieto osoby sú najmä:

a) poslanci Zastupiteľstva BSK;
b) poslanci Zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;
c) úradníci orgánov verejnej správy;
d) podporovatelia Nadácie Cvernovka.

Nadácia Cvernovka spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je oprávneným záujmom Nadácie Cvernovka. Nadácia Cvernovka ako nezisková a verejno-prospešná organizácia je závislá od podpory verejnosti a jej volených zástupcov a na svoju činnosť nevyhnutne potrebuje udržiavať kontakt s regionálnymi volenými zbormi, organizáciami a jednotlivcami. V prípade, ak by Nadácia Cvernovka neviedla o týchto osobách evidenciu, nemohla by s nimi udržiavať komunikáciu a získavať ich podporu pre svoje aktivity.

Doba spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva takto získané osobné údaje po dobu, kým to je nevyhnutné na účel jej oprávnených záujmov, ako je uvedený vyššie.

Príjemca osobných údajov – sprostredkovateľ

Nadácia Cvernovka osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Google LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloudu).

Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Keďže Nadácia Cvernovka má zamestnancov, musí spracúvať ich osobné údaje, aby mohla plniť svoje povinnosti voči týmto zamestnancom a štátu.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva osobné údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN, číslo občianskeho preukazu, údaje o manželovi (manželke) a o maloletých deťoch (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu) a o poskytovateľovi zdravotného poistenia o osobách, s ktorými ako zamestnávateľ vstupuje do pracovnoprávnych vzťahov. Uvedené údaje Nadácia Cvernovka spracúva, lebo je to nevyhnutné na plnenie svojich zákonných povinností ako zamestnávateľa.

Nadácia Cvernovka spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože dôvodom spracúvania je povinnosť Nadácie Cvernovka plniť si záväzky podľa osobitných predpisov. Keby Nadácia Cvernovka týmito údajmi nemohla disponovať, nemohla by vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov a plniť si ako zamestnávateľ zákonné povinnosti.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

Nadácia Cvernovka takto spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku.

Doba spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie si svojich povinností podľa právneho predpisu, na základe ktorého sú spracúvané.

Príjemca osobných údajov – sprostredkovateľ

Nadácia Cvernovka osobné údaje spracúva prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Google LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloudu).

Ďalší možný príjemca osobných údajov

Osobné údaje môžu byť odovzdané orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a organizáciám, ak to príslušný právny predpis ukladá.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Nadácia Cvernovka vám môže zasielať informácie o svojich aktivitách, ak s tým vyslovíte súhlas. Tiež môže odfotografovať návštevníkov podujatí, ktoré usporadúva, ak s tým vyjadria súhlas, a zábery použiť na svoju propagáciu.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva rodné meno a e-mailovú adresu dotknutých osôb, aby týmto osobám zasielala na uvedenú e-mailovú adresu správy o aktivitách Nadácie Cvernovka, ako sú napríklad správy o organizovaných spoločenských a kultúrnych podujatiach a o účasti Nadácie Cvernovka v rôznych projektoch. Tieto údaje Nadácia Cvernovka spracúva na základe informovaného súhlasu dotknutých osôb. Dotknuté osoby môžu takýto súhlas udeliť zaškrtnutím príslušného checkboxu (priečinka) vo formulári (OPT IN). Nikto nie je povinný Nadácii Cvernovka takýto súhlas udeliť. Ak osoba Nadácii Cvernovka tento súhlas neudelí, Nadácia Cvernovka jej nebude zasielať vyššie uvedené správy. Na možnosti spolupráce a iných vzťahov s Nadáciou Cvernovka neudelenie súhlasu nebude mať vplyv.

Nadácia Cvernovka ďalej spracúva osobný údaj – fotografie a videá (audiovizuálny záznam) osôb, ktoré sa zúčastnia na podujatiach organizovaných Nadáciou Cvernovka v priestoroch, ktoré sú viditeľne označené ako priestory, v ktorých dotknuté osoby môžu byť na tieto účely fotografované.

Osoby vyjadria súhlas so zhotovením ich fotografie alebo videa Nadáciou Cvernovka a ich následným použitím na prezentáciu Nadácie Cvernovka a na informovanie verejnosti o podujatí tak, že sa budú zdržovať vo vyhradených priestoroch, ktoré sú označené ako priestory, v ktorých Nadácia Cvernovka zhotovuje tieto druhy záznamov na uvedené účely. Dotknuté osoby týmto spôsobom zároveň vyjadrujú súhlas so zhotovením a použitím ich podobizne na uvedené účely aj v zmysle práva na ochranu osobnosti a práva na ochranu prejavov osobnej povahy podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Nadácia Cvernovka sa zaväzuje, že fotografie a videá vytvorí a použije s ohľadom a úctou ku všetkým osobám, ktoré sa na nich objavia, pričom za žiadnych okolností nepoužije a nezverejní nijaký záber, fotografiu či nahrávku, ktorá by mohla uviesť osoby do nepríjemnej či kompromitujúcej situácie, alebo by mohla poškodiť dobré meno, ľudskú dôstojnosť, vážnosť týchto osôb alebo im inak spôsobiť nepohodlie. Nadácia Cvernovka apeluje na ľudí, ktorí sa nájdu na fotografii alebo videu vytvorenom Nadáciou Cvernovka na tento účel, aby v prípade, ak sa cítia takýmto postupom Nadácie Cvernovka poškodení, kontaktovali Nadáciu Cvernovka, aby mohla urobiť nápravu.

Tieto údaje Nadácia Cvernovka spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Nikto nie je povinný dať súhlas na takéto spracúvanie údajov. Ak osoba nedá súhlas na takéto spracúvanie údajov, Nadácia Cvernovka ich takýmto spôsobom nebude spracúvať. Na možnosti spolupráce a iných vzťahov s Nadáciou Cvernovka neudelenie súhlasu nebude mať vplyv.

Doba spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka takto spracúva údaje dotknutej osoby, až dokým dotknutá osoba súhlas neodvolá.

Príjemca osobných údajov – sprostredkovateľ

Nadácia Cvernovka osobné údaje spracúva prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

a) spoločnosti Google LLC, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby úložiska dát (cloud), vyhodnocovania (analytics) dát a

b) spoločnosti Rocket Science Group, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby aplikácie Mail Chimp – ktorá poskytuje rozhranie, prostredníctvom ktorého dotknuté osoby zadávajú údaje, ktoré majú v úmysle odovzdať Nadácii Cvernovka, vyjadrujú súhlas so spracúvaním týchto údajov na marketingové účely, a ktorá zabezpečuje následné rozosielanie správ dotknutým osobám o aktivitách Nadácie Cvernovka,

obidve so sídlom v Spojených štátoch amerických.

Ďalší možný príjemca osobných údajov

Fotografie a videá, na ktorých sú zobrazené dotknuté osoby a ktoré Nadácia Cvernovka vytvára, ako je uvedené vyššie v tejto časti, Nadácia Cvernovka odovzdáva ďalej:

a) spoločnosti Facebook Ireland Ltd., ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Facebook, na ktorej Nadácia Cvernovka uverejňuje fotografie a videá osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Írsku;

b) spoločnostiam Twitter International Company a Twitter, Inc., ktoré spoločne prevádzkujú sociálnu sieť Twitter, na ktorej Nadácia Cvernovka uverejňuje fotografie a videá osôb, pričom spoločnosť Twitter International Company má sídlo v Írsku a spoločnosť Twitter, Inc. má sídlo v Spojených štátoch amerických;

c) spoločnosti Facebook Ireland Ltd., ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Instagram, na ktorej Nadácia Cvernovka uverejňuje fotografie a videá osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Írsku;

d) spoločnosti Google LLC, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Google+, na ktorej Nadácia Cvernovka uverejňuje fotografie a videá osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Spojených štátoch amerických.

Spracúvanie osobných údajov na účely zbierok

Nadácia Cvernovka získava peniaze na svoju činnosť aj formou zbierok. Ľudí, ktorí ju v rámci zbierky podporia, potom oznámi spôsob, akým s darovanými prostriedkami naložila.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka spracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa – Centrum pre filantropiu, n. o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, ktorý prevádzkuje platformu darujme.sk, prostredníctvom ktorej môžu jej užívatelia prispievať darmi na činnosť Nadácie Cvernovka. Spolu s darovaním sprostredkovateľovi oznamujú darcovia svoje údaje v rozsahu rodné meno, priezvisko a e-mailová adresa, ktoré neskôr sprostredkovateľ, spolu s odovzdaním vyzbieraných darov, odovzdá Nadácii Cvernovka.

Nadácia Cvernovka spracúva uvedené údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Súhlas dotknutej osoby na toto spracúvanie sa nevyžaduje, pretože spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Nadáciou Cvernovka.

Nadácia Cvernovka spracúva uvedené osobné údaje aj na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a to na účely svojich oprávnených záujmov, jedným z ktorých je i zasielanie informácií o svojej činnosti darcom ako osobám, ktoré odovzdali svoje osobné údaje Nadácii Cvernovka v rámci iného úkonu, ktorým bolo darcovstvo. Pri používaní osobných údajov na tento účel si Nadácia Cvernovka počína tak, aby bolo informovanie darcov primerané, nezahlcujúce a v každom e-maily darcovi ponúka možnosť zasielanie informácií zrušiť (OPT OUT). Zasielanie informačných e-mailov nebude trvať dlhšie ako po dobu dvoch rokov od posledného úkonu darcu voči Nadácii Cvernovka. Na uvedené použitie osobných údajov na marketingové účely sa nevyžaduje súhlas darcu.

V prípade, ak by Nadácia Cvernovka takto osobné údaje nespracúvala, nemohla by efektívne udržiavať spojenie s osobami, ktoré sami aktívne (darovaním) prejavili o činnosť Nadácie Cvernovka záujem a teda Nadácia Cvernovka je presvedčená, že odoberanie informácií o jej činnosti v primeranom množstve nebudú tieto osoby pociťovať ako obťažujúce alebo ako zásah do ich práv a oprávnených záujmov.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

Nadácia Cvernovka takto spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku.

Doba spracúvania osobných údajov

V prípade spracúvania osobných údajov na zákonné účely spracúva Nadácia Cvernovka takto získané osobné údaje po celú dobu, kým to je potrebné na plnenie svojich zákonných povinností. V prípade spracúvania osobných údajov na účely marketingu spracúva Nadácia Cvernovka takto získané osobné údaje najdlhšie po dobu dvoch rokov alebo menej, ak dotknutá osoba požiada o zrušenie odberu (OPT OUT) skôr.

Spoločné podmienky

Nižšie nájdete ďalšie informácie, ktoré vám Nadácia Cvernovka ako spracúvateľ osobných údajov poskytuje podľa GDPR.

Prenos do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré Nadácia Cvernovka spracúva, môžu byť v rámci ich spracúvania prenášané do tretej krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov – Spojené štáty americké, a to spoločnostiam certifikovaným v režime Privacy Shield, na základe článku 45 ods. 3 GDPR a na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, odkaz na ktoré ďalej uvádzame: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN.

Vekové obmedzenie dotknutých osôb

Nadácia Cvernovka spracúva jedine osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili šestnásť rokov veku. Osoby mladšie ako šestnásť rokov nesmú Nadácii Cvernovka posielať nijaké údaje a Nadácia Cvernovka nebude údaje takýchto osôb spracúvať. V prípade, ak sa Nadácia Cvernovka dozvie, že sa do jej sféry kontroly dostali osobné údaje osoby mladšej ako šestnásť rokov, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zmaže.

Výnimku predstavuje vytváranie a šírenie fotografií a videí dotknutých osôb na marketingové účely tak ako je uvedené vyššie. Na fotografiách a videách môžu byť zachytené aj osoby mladšie ako šestnásť rokov. V týchto prípadoch sa za súhlas zákonného zástupcu s takýmto spracúvaním osobných údajov osoby mladšej ako šestnásť rokov považuje umožnenie zákonným zástupcom osobe mladšej ako šestnásť rokov, aby sa zdržiavala v označených priestoroch.

Ďalší sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov

Nadácia Cvernovka môže všetky osobné údaje spracúvať i prostredníctvom subjektov v pozícii sprostredkovateľa, ktoré jej poskytujú právne, účtovné a obdobné služby.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel marketingu možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, teda zaškrtnutím checkboxu, ktorý je prístupný v každom e-maile, ktorý Nadácia Cvernovka dotknutej osobe zašle resp. zrušením zaškrtnutia checkboxu na okne spravovania cookies. Súhlas možno tiež odvolať odoslaním písomnej žiadosti na e-mail Nadácie Cvernovka uvedený vyššie.

Čiastočnú výnimku predstavuje vytváranie a šírenie fotografií a videí dotknutých osôb na marketingové účely tak ako je uvedené vyššie. Nadácia Cvernovka prestane spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po tom, ako dotknutá osoba odvolá súhlas. Avšak Nadácia Cvernovka nedokáže zabezpečiť, aby po odvolaní súhlasu nedochádzalo k spracúvaniu osobných údajov sociálnymi sieťami a inými používateľmi sociálnych sietí, na ktoré fotografie a videá umiestnila.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby Nadácia Cvernovka bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Nadácie Cvernovka bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Nadácia Cvernovka je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Slovenskej republiky;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Nadácia Cvernovka obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Nadácii Cvernovka overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) Nadácia Cvernovka už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Nadácie Cvernovka prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Nadácii Cvernovka, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Nadácia Cvernovka bránila, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov Nadácie Cvernovka. Nadácia Cvernovka nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Automatizované spracúvanie a profilovanie

Nadácia Cvernovka nevykonáva automatizované spracúvanie ani profilovanie osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Nadácie Cvernovka potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od Nadácie Cvernovka opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
h) existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
i) ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu;
j) kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Nadácia Cvernovka účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba nadobudne podozrenie, že Nadácia Cvernovka pri spracúvaní osobných údajov porušuje povinnosti v zmysle zákonnej úpravy, môže na Nadáciu Cvernovka podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ktorý môže tiež kontaktovať telefonicky na tel. čísle: 02 / 3231 3214, alebo e-mailom na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Bratislava, 24.05.2018