T+U: Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.)

Zdielať

T+U: Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.)

Prijmite pozvanie na otvorenie výstavy, ktorá vzišla zo spolupráce nemeckého projektu T+U a nášho JKS.

Otvorenie / Opening: štvrtok / Thursday, 2. júna 2022
___
-SK-
T+U (Technologie und das Unheimliche) je vydavateľský projekt a medzidisciplinárne hnutie so sídlom v Berlíne, Budapešti a Inde, ktoré iniciovali Mark Fridvalszki, Zsolt Miklósvölgyi a Márió Z. Nemes. T+U si kladie za cieľ priblížiť kultúrne javy vyplývajúce z konfrontácie medzi conditio humana a technológiou prostredníctvom vybraných problémov a s nimi združených projektov. V súvislosti s týmto poslaním T+U sprostredkúva kultúrne technológie v kontexte post-digitálnosti a snaží sa kontaminovať paraakademické myslenie umeleckými taktikami. V spolupráci s kolektívom JKS (Július Koller Society) v Novej Cvernovke prinášajú ďalšiu zo série výstav, narábajúcu s prízrakmi vedeckej fantastiky pohlcovanými kyslou hyperkolážou psychadelického prostredia.
___
Je to ten typ kozmickej sondy, akú si môžete predstaviť, len keď stojíte na balkóne typického paneláku sovietskeho typu v Dúbravke. Je to ten druh úsilia, kedy vstupujete do rozhovoru s mimozemskými tvormi, akoby ste chceli vyzvať svojho rivala na priateľský zápas v stolnom tenise, kde je v stávke budúcnosť kozmohumanistickej histórie. Je to ten typ predstavy, kde sa všetky známe krajiny, či už sú to Tatry alebo Balaton, môžu odrazu zmeniť na čudesnú scenériu blízkych stretnutí s Tretím Druhom. Je to ten typ osmózy, kde sa plast a plazma zlievajú do jedného a vytvárajú nové pokolenie spravodlivej kozmickej spoločnosti. Je to ten typ okultného laboratória, v ktorom základná hmota kozmo-humanistického alchymistu dosahuje rýchlosť svetla. Je to ten typ xenotopie, kde nastáva stvorenie nového východoeurópskeho intergalaktického agenta. Je to ten typ agenta, ktorý sa ešte stále považuje za humanistu, ale už nie za človeka. Je to ten typ agenta, ktorý sa považuje za socialistu, a predsa vždy obiehal na kozmických sférach. Je to ten typ agenta, ktorý vždy veril, že komunizmus môže byť reformovaný iba v intergalaktických zásnubách, keď oblak dymu kozmického komína (fourneau cosmique) prepodstatní zlato národa na nové telo. Je to ten druh zlata, aké prežiari vesmír svetlom za jeden rok, t.j. 365x24x3600 = 31,6 milióna sekúnd, je 9,48×1015 metrov (rýchlosť svetla c = 3×108 m/s), t.j. vzdialenosť Alfy Centauri je cca. 4×1016 m. Je to ten typ antihappeningu, ktorého výsledkom je kultivovanie transmutácie v bežných praktikách, keď sa všetko, čoho sa dotkneme, stáva zlatom. Je to ten druh mystéria Kapitálu, pri ktorom sa umelec nakoniec premení na zlato a čistú rýchlosť. Je to ten typ kozmohumanistického umelca, aký sa môže presadiť iba ponorením sa do ríše desivých technológií. Je to ten druh výroby zlata, aký umožní antihappeningu vyžarovať ako technologickou svietivosťou cez éter. neznámeho vesmíru.
___
Aj Július Koller mal sklon každú noc naozaj pozorne načúvať zvukom tohto vzácneho svetla v snahe zaznačiť si ho, pretože skalopevne veril, že v tomto svetle sa dá každý nerozlúštiteľný kód neznámeho vesmíru premeniť späť na zlato. Je to Kollerova bezhraničná túžba po mimoplanetárnom stretnutí s Nepredvídanými Silami Okultúry
___
(U.F.O.) meniacom stav mysle, čo sa tiež snažíme sledovať v kontexte tejto výstavy aj mimo nej. Denne sa preto zúčastňujeme kollerovských rituálov premieňaním plastu na ufonautické zlato, ktoré z nás nepredvídateľne robí jasnovidcov, trpaslíkov, kozmopatriotov, prorokov či tenistov. Môžeme sa na elektromagnetických vlnách pohrávať s medziplanetárnymi rezonanciami tak, aby rozvibrované doktríny národných mýtov zneli aerodynamickými hymnami budúcnosti. Rozsiahle antény masívneho vymývania mozgov sme nasmerovali na novú generáciu ufonautov, ktorá dokáže dešifrovať gény budúcnosti a metabolizovať ich svojimi futurologickými tráviacimi slinami. Zničenie imperiálnej moci bermudského trojuholníka kyslosťou kozmickej neistoty dnes otvára cestu k novej Atlantíde. Toto je zakladajúci kolektív univerzálneho parlamentu intergalaktickej spravodlivosti.

-EN-
T+U (Technologie und das Unheimliche) is a Berlin-Budapest-Elsewhere-based publishing project and cross-disciplinary movement, originally initiated by Mark Fridvalszki, Zsolt Miklósvölgyi, and Márió Z. Nemes. T+U focuses on the cultural phenomena that arise from the confrontation between the conditio humana and technology, highlighting related issues and projects. With this mission in mind, T+U mediates between cultural technologies within the context of post-digitality and tries to infiltrate para-academic thinking with artistic strategies. In collaboration with the JKS collective (Július Koller Society) a new exhibition has been set up in Nová Cvernovka, a part of a series that features sci-fi phantasms absorbed into an acid hypercollage against a psychedelic backdrop.
___
It is a type of cosmic attempt that can only be envisioned on a balcony of a typical Soviet-style prefabricated high-rise in Dúbravka, an endeavor to enter into a conversation with otherworldly creatures as if trying to challenge a rival to a friendly game of table tennis where the future of cosmo-humanist history is at stake. It is a type of envisioning, where all familiar landscapes, whether the Tatra mountains or Lake Balaton, can all of a sudden turn into an eerie scenery of close encounters of the third kind. It is a type of osmosis where plastic and plasma merge into one to create a new breed of a righteous cosmic society. It is a type of an occult laboratory in which the prime matter of the cosmo-humanist alchemist reaches the speed of light. It is a type of xenotopia where a new Eastern European intergalactic agent is born, a type of agent that considers itself a humanist but no longer human; a type of agent that considers itself to be a socialist, and yet has always orbited on cosmic scales. It is a type of agent that has always believed that communism could only be reformed in an intergalactic wedding when the cloud of smoke from the cosmic chimney (fourneau cosmique) transmutes the nation’s gold into new flesh. This is a type of gold that lights up the universe. It is a type of anti-happening that results in the cultivation of transmutation in everyday practice whereby everything we touch turns into gold. It is a type of mystery of the capital by which the artist ultimately transforms itself into gold and pure speed. It is a type of cosmo-humanist artist who can only prevail by submerging itself in the realm of uncanny technology. It is a type of gold production that allows the anti-happening to radiate as technological lux throughout the ether of the unknown universe.
___
Július Koller too tended to listen very carefully to the sounds of this precious light every single night, trying to scribble it down, since he firmly believed that in it, any indecipherable code of the unknown universe can be transformed back into gold. We aim to follow this insatiable desire of Koller’s for a mind-altering extra-planetary rendezvous with the Unforeseen Forces of Occulture (U.F.O.), both in and beyond the context of this exhibition. To do so, we daily take part in Kollerian rituals, transforming plastic into ufonautic gold which in turn unpredictably transforms us into clairvoyants, dwarfs, cosmopatriots, prophets or tennis players. We play interplanetary resonances on electromagnetic waves so that the vibrating doctrines of national myths resound with the aerodynamic anthems of the future. We have directed the antennas of massive brainwashing at a new generation of ufonauts who can decipher the genes of the future and metabolize them with their digestive futurological saliva. Today, the destruction of the Bermuda triangle’s imperial power by the acidity of cosmic uncertainty opens the way to a new Atlantis. This is the founding collective of the universal parliament of intergalactic justice.
___
Výstava bola podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia