Rezidencie Reaktor 2021: OPEN CALL

Zdieľať

Rezidencie Reaktor 2021: OPEN CALL

Otvorená výzva pre tvorcov/kyňe a teoretikov/kyne vizuálneho umenia na tému radikálnej starostlivosti.

For English please scroll down
Reaktor 2021: Radikálna starostlivosť

Termín: 5. apríla 2021


Tematicky budú rezidencie v roku 2021 zamerané na reflexiu platforiem solidarity v oblasti nezriaďovanej kultúry a umenia, čo sú oblasti, ktoré čelia silnej prekarizácií. Uvažovanie o radikálnej starostlivosti v súčasnosti rezonuje ako možné východisko z beznádeje klimatickej a ekonomickej krízy, ako rezistencia voči sociálnemu darwinizmu, a to prostredníctvom vytvárania sietí vzájomnej podpory a testovania nových foriem solidarity. Tento koncept však takisto obsahuje množstvo nástrah: Od romantizácie starostlivosti ako charity, cez nedostatočnú reflexiu nerovností v prístupe k nej, až po neoliberálnu komodifikáciu starostlivosti v podobe sebarozvojových služieb. Ak chceme na starostlivosti trvať ako na emancipačnom nástroji, aké konkrétne politiky zahŕňa? V rámci výskumu chceme teoretický rámec radikálnej starostlivosti vztiahnuť k diskusii o odboroch v nezriaďovanej kultúre a umení, ktorá po obmedzeniach súvisiacich s korona krízou opäť nabrala na naliehavosti.


V rámci série rezidencií v roku 2021 chceme preskúmať tému platforiem solidarity v kultúre a umení a pozývať umelcov/kyne, teoretikov/čky, aktivistov/tky, ktorí/é experimentujú s rôznymi formátmi inštitúcií a infraštruktúr obhajujúcich záujmy prekarizovaných pracovníkov/čiek v kultúre a umení. Na rezidentov/tky nechceme vyvíjať tlak spočívajúci v nutnosti produkovať nové diela, ale chceme vytvoriť podmienky na čo najkvalitnejšie strávený čas pre výskum a reflexiu. Očakávaným výstupom rezidencií sú preto diskurzívne verejné formáty (diskusie, performatívne prednášky, artist talks).

Praktické info:

Dĺžka rezidencie: 4-8 týždňov
Rezidencia pokrýva: honorár 200 Eur / týždeň, ubytovanie a pracovný priestor v Novej Cvernovke, cestovné náklady, náklady na materiálové zabezpečenie max. 150 Eur. Rezidencií sa po dohode môžu zúčastniť tiež rodiny s deťmi alebo rodičia-samoživitelia.

Výstupy rezidencií: verejná prezentácia (diskusia, performatívna prednáška, artist talk, iné formáty podľa charakteru rezidenčného projektu)


Prihláška na rezidenciu by mala obsahovať: stručný opis rezidenčného projektu (max. 2 NS), výber 3 projektov z portfolia, štruktúrované CV, predpokladaný výstup rezidencie, ideálnu dĺžka trvania rezidencie a upresnenie, kedy sa rezidencia môže uskutočniť (ideálne aspoň 2-3 termínové varianty)
Rezidencie sú otvorené umelcom/kyniam, umeleckým kolektívom, teoretikom/čkám, aktivistom/tkám.
Prihlasovanie: reaktor@novacvernovka.eu
Deadline pre zasielanie podkladov: 5. apríl 2021
Zverejnenie výsledkov: 19. apríl 2021
Výberová komisia rezidencií: Zuzana Duchová, Šymon Kliman, Anna Remešová, Ivana Rumanová
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

NC_poster.21

Reaktor Residencies 2021: Radical Care
Application deadline: 5 April 2021

In 2021, the residencies will focus on reflection on various platforms of solidarity in the fields of freelance culture and arts, which are areas that are facing strong precarisation. Nowadays, the concept of radical care resonates as a possible way out of the hopelessness of both the climate and the economic crisis, and as means of resistance to social Darwinism through creating networks of mutual support and exploring new forms of solidarity. However, this concept also has many pitfalls, such as romanticisation of care as charity, insufficient reflection on unequal access to it, and neoliberal commodification of care in the form of personal growth services. If we wish to insist on care as an emancipation tool, what specific policies does it include? Within the research, we want to relate the theoretical framework of radical care to the discussion about trade unions in independent culture and art, a debate that has become urgent again due to the measures taken in response to the coronavirus crisis.


Within the residency series in 2021, we want to explore the theme of platforms of solidarity in culture and arts and invite artists, theorists, and activists who experiment with various formats of institutions and infrastructures advocating the interests of precarious workers in culture and arts. Our aim is not to pressure the residents into producing new artworks, rather, we want to create for them the best possible conditions for research and reflection. Therefore, the expected outcomes of the residences are discursive public formats (discussions, performative lectures, artist talks, other formats according to the nature of the project).


Practical information

Duration of the residency: 4–8 weeks
The residency covers: weekly stipend of 200 euros, accommodation and workspace in Nova Cvernovka, travel costs, and material costs of up to 150 euros. Families with children or single parents are welcome to apply.

Outcomes of the residencies: public presentations (discussion, performative lecture, artist talk, or other formats according to the nature of the project).


The application should comprise: a brief description of the residency project (up to 2 standard pages), documentation of 3 projects selected from the portfolio, a structured CV, intended outcome of the residency, ideal duration, and dates when the residency could take place (at least 2–3 options).
Residencies are open to artists, art collectives, theorists, and activists.
Applications to be submitted to: reaktor@novacvernovka.eu
Deadline for application: 5 April 2021
Results will be announced: 19 April 2021
Selection committee: Šymon Kliman, Zuzana Duchová, Anna Remešová, Ivana Rumanová
Supported using public funds via Slovak Arts Council