Možnosť voľby pre rodinu/ diskusia o interrupciách na Slovensku

Zdieľať

Možnosť voľby pre rodinu/ diskusia o interrupciách na Slovensku

Umelé prerušenie tehotenstva je osobnou záležitosťou každej ženy, no napriek tomu sa do nej mieša spoločnosť a označuje toto rozhodnutie za čierne alebo biele. Lenže príbeh každej ženy, ktorá takéto rozhodnutie urobila je odlišný. Medzi oboma farbami existuje široké spektrum šedej, ktoré mnohí prehliadame. Verejná diskusia vznikla v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny Vás pozýva na verejnú diskusiu o tom, prečo je potrebné zachovať legislatívny status a dostupnosť interrupcií na Slovensku s ohľadom na dopad neželaného tehotenstva na životy a zdravie žien a ich rodín.
Príďte si vypočuť odborné názory a položiť svoje otázky právničke Lucii Berdisovej, riaditeľke Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľge Pietruchovej a prednostovi II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave Jozefovi Záhumenskému. Diskusiu bude moderovať Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách.

Vstup na diskusiu je voľný. Z podujatia bude LIVE stream na Facebooku.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Viac informácií o našich hosťkách a hosťovi:

• LUCIA BERDISOVÁ pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied a prednáša aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala právo a filozofiu a vo svojej výskumnej a prednášateľskej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam teórie práva, ústavnému právu, ľudským právam a profesijnej etike. Má pracovnú skúsenosť aj ako poradkyňa na Ústavnom súde SR a ako advokátska koncipientka. Pôsobila alebo pôsobí v poradných orgánoch verejnej moci venujúcim sa oblasti súdnictva, rovnosti, či ľudských práv. Snaží sa zapájať do verejného diskurzu (predovšetkým, keď sú v stávke princípy právneho štátu) a popularizovať právo cez pop-kultúrne referencie.

• OĽGA PIETRUCHOVÁ bola jednou z iniciátoriek Iniciatívy Možnosť voľby, ktorá vznikla ako protireakcia na snahy KDH o zákaz interrupcií na Slovensku a následné podanie na Ústavný súd vo veci rozporu tzv. Interrupčného zákona s Ústavou SR. V roku 2001 sa stala predsedníčkou združenia Možnosť voľby. Od roku 2004 do 2011 bola výkonnou riaditeľkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Po založení Ženskej loby Slovenska bola zvolená za jej predsedníčku a za členku výboru European Women’s Lobby. Od roku 2011 pracuje ako riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je tajomníčkou Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
• JOZEF ZÁHUMENSKÝ pracuje ako prednosta II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave. Pôsobil dlhšiu dobu na pražských klinikách, kde sa venoval hlavne pôrodníctvu, je spoluautorom 3 odporučených postupov platných v Českej republike. Habilitoval na Univerzite Karlovej v Prahe, témou jeho habilitačnej práce bolo hodnotenie vplyvu pôrodných poranení matky na jej kvalitu života po pôrode. Primárna oblasť jeho záujmu je práca priamo na pôrodnej sále, asistencia pri komplikovaných pôrodoch, ako aj starostlivosť o vysoko rizikové tehotné a rodičky. Podporuje prirodzené pôrodníctvo a jeho snahou je zvrátiť epidemický nárast neindikovaných cisárskych rezov. Špecializuje sa aj na infekčné ochorenia v tehotnosti, hlavne v súvislosti s možným vplyvom na zdravý vývoj plodu. Okrem toho pôsobí ako súdny znalec v odbore gynekológia a pôrodníctvo a zaujíma sa aj o etické otázky v biomedicíne. Je autorom jednej učebnice, dvoch monografií a 57 článkov registrovaných v renomovanej databáze Scopus.

• BARBORA BURAJOVÁ je vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Vedie tím analytičiek, ktoré sa zameriavajú na podporu primárnej prevencie násilia a ďalšieho vzdelávania dotknutých profesií, koordináciu medzisektorovej spolupráce, ako aj výskum a aktívne sa zapája do lektorskej i výskumnej činnosti v centre. Vo svojej práci vo verejnom sektore pokračuje v rozvíjaní tém, ktorým sa ako programová manažérka venovala v Nadácii otvorenej spoločnosti, kde počas siedmych rokov spolupracovala najmä so ženskými mimovládnymi organizáciami v oblasti podpory ženských práv a boja proti násiliu na ženách. Od roku 2008 bola členkou viacerých poradných orgánov vlády v oblasti nediskriminácie, rovného zaobchádzania a rodovej rovnosti a pracovných skupín pre prípravu príslušnej legislatívy. Po ukončení Právnickej fakulty UK absolvovala koncipientskú prax v advokátskej kancelárii v Bratislave. V súčasnosti je doktorandkou na Akadémii policajného zboru Slovenskej Republiky so zameraním na podporu a ochranu obetí trestných činov.

Vstup na podujatie je voľný.

Podujatie vzniklo v spolupráci s Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB banka.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.