Loading: love – opening

Zdielať

Loading: love – opening

Otvorenie výstavy o minulosti LGBT komunity, po ktorom bude nasledovať koncert kapely Longital.

 

Výstava odkrýva príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území.

– FOR ENGLISH SCROLL DOWN PLEASE –


Navštívte jedinečnú výstavu Loading:love vo vstupnej hale Novej Cvernovky (Račianska 78) v období od 10.9. do 15.10. 2020.

Vstup je voľný.

História, o ktorej učebnice mlčia. Láska a sloboda prejaviť ju vždy patrili medzi fundamentálne ľudské potreby, bez ktorých si málokto dokáže predstaviť šťastný a zmysluplný život.

Napriek tomu sa ešte aj dnes stretávame s tým, že ľudia menšinovej orientácie sú v našej spoločnosti vnímaní ako cudzí element, ktorý v našich dejinách nemá svoje miesto.

Keď niektorí tvrdia, že homosexualita a LGBT sú trendy, ktoré “prišli zo Západu”, niet sa čomu diviť – naše učebnice dejepisu na tento kus histórie úplne zabudli. Akým prekážkam v minulosti čelili muži, ktorí milovali mužov a ženy, ktoré ľúbili ženy?

Našli svoju životnú lásku v čase, keď spoločnosť prenasledovala ich ľudskú prirodzenosť? Kto boli prví ľudia v Československu a Maďarsku, ktorí sa rozhodli viesť etický boj za ich dôstojnosť a právo na sebaurčenie?


Táto výstava odkrýva nepoznané príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území, ktoré sa nám razantne a aktuálne prihovárajú aj dnes.

Autori výstavy Loading: love:
Jana Jablonická-Zezulová, Eugen Korda
Garanti projektu: Róbert Pakan, Andrej Kuruc, Péter Hanzli, Marie Janoušková
Autori odborných podkladov a historický výskum: Jan Seidl, Judit Takács, Jana Jablonická-Zezulová
Art direction: Eugen Korda
Produkcia a manažment: Nikola Tokárová, Róbert Pakan
Autor videí: Boris Adamčík
Produkcia výstavy Nová Cvernovka: Boris Meluš, Peter Liška


Výstavu finančne podporili:
Europe for Citizens Fund of Programme, Visegrad Fund,
Fond na a podporu umenia, Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia mesta Bratislavy.
Zahraniční partneri projektu: Háttér Society, Post Bellum o.p.s., Regional Info Center (RIC), Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Ďalší partneri: Nová Cvernovka, Magazín QYS


ENLISH SPEAKERS:

History the texbooks silence about. Love and freedom of expressing it always rank among fundamental human needs – without them it would be hard to imagine happy and meaningful life.
……………..
Despite of that we still witness to the fact people with minority sexual orientation are perceived as strange element with no place in our history.
……………..
It comes as no surprise if there are people saying homosexuality and LGBT are trends “imported from West” – this part of history was completly overlooked by our textbooks.
……………..
What obstructions must face men
that loved men, and women that loved women in the past? Have they found love of their life in times when society persecuted their human nature? Who were the first people in Czechoslovakia and Hungary that decided to struggle for their dignity and right of self-
determination?
……………..
This exhibition uncover unknown stories of forbidden love during the last 100 years in our region that
still have much to tell us even to this day.

……………..
Authors of the exhibition Loading:love: Jana Jablonická-Zezulová, Eugen Korda
Project guarantors: Róbert Pakan, Andrej Kuruc, Peter Hanzli, Marie Janoušková
Authors of expert materials and historical research: Jan Seidl, Judit Takács, Jana Jablonická-Zezulová
Art direction: Eugen Korda
Production and management: Nikola Tokárová
Author of the videos: Boris Adamčík
Production Nová Cvernovka: Boris Melus, Peter Liška
……………..
Exhibition was founded by Europe for Citizens Fund of Programme, Visegrad Fund, Slovak Arts Council,
Ministry of Justice SR, The Bratislava self-governing region and Bratislava City Foundation
Partners: Háttér Society, Post Bellum o.p.s., Regional Info Center (RIC), Equal Rights Association for
Western Balkans a Turkey, Nová Cvernovka, magazine QYS