Bees-R: Priviazaní na kôl okamihu / Fettered to the Moment

Zdielať

Bees-R: Priviazaní na kôl okamihu / Fettered to the Moment

Tanečné predstavenie Jany Terekovej sa uskutoční v rámci Platformy pre súčasný tanec (PlaST) – stream bude možné sledovať online.

“[N]evie, čo je včera, čo je dnes, poskakuje, žerie, oddychuje, trávi, znovu skáče, a tak od rána do noci a deň za dňom, či sa mu to páči alebo nie, pevne priviazané na kôl okamihu […]. Pozorovať to je človeku ťažké, lebo svojím človečenstvom sa pred zvieraťom vystatuje, a pritom mu jeho šťastie závidí, pretože chce práve to: tak ako zviera nežiť ani znechutením, ani utrpením, ale chce to márne, lebo odmieta byť ako zviera.” Friedrich Nietzsche: Nečasové úvahy

Etológovia, biológovia a neurovedci poslednou dobou dokazujú, že zvieratá sú schopné premietať sa v čase, plánovať svoje činy. Ale sme toho schopní aj my?
Vieme o práve prebiehajúcich masových vyhynutiach a katastrofách, ktoré prichádzajú. Napriek tomu naďalej rozvíjame ilúziu našej nadradenosti, s ktorou si ospravedlňujeme naše plné práva nad všetkými ostatnými formami života, aby sme zrýchlili naše tempo výroby a drancovania prírodných zdrojov.
Sme teda vôbec schopní premietnuť sa do budúcnosti? Dokážeme skoncovať so svojou aroganciou?
Inšpirujúc sa dielom hudobníka a bioakustika Bernieho Krausa, ktorý desaťročia skúma a zaznamenáva zvuky nachádzajúce sa v prírode bez ľudskej aktivity – zvukové stopy lariev, kvetov či opíc – hudba predstavenia je skomponovaná z organických a geofonických zvukov, viac alebo menej rozpoznateľných. Pohybový slovník diela je, okrem iného, inšpirovaný práve vibráciami týchto zvukov. Tanečníci pracujú s telesnou senzibilitou aktívne počúvajúcich tiel, ktoré intuitívne reagujú na zvukové vibrácie. Vytvárajú telá, ktoré môžeme vnímať ako ľudské či neľudské alebo ako oboje zároveň – ako zvieracie, ako stroj alebo ako niečo medzi nimi.

Námet, choreografia: Jana Tereková
Tanečná tvorba a interpretácia: Edita Antalová, Lukáš Zahy, Jana Tereková
Vytvorené s: Daniel Raček
Zvukový dizajn, hudba: Stroon
Hudobná spolupráca: Joseph Champagnon
Dramaturgia: Jana Smokoňová
Svetlá: Ján Ptačin
Kostýmy: Gabriela Paschová
Grafický návrh: Amalia Roxana Filip
Produkcia: bees-R
Premiéra: 7.9.2020, Ticho a spol., Bratislava
Dĺžka: 50 minút

Partneri:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.
Projekt realizovaný s finančnou podporou Nadácie mesta Bratislavy.
A bénéficié de la mise à disposition au C ND Centre national de la danse.
Bratislavský samosprávny kraj
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Praha
Ticho a spol., Bratislava

-[EN]-
bees-R / Jana Terekova: Fettered to the Moment
(a dance performance)
“[T]hey pass you by: they do not know what is meant by yesterday or today, they leap about, eat, rest, digest, leap about again, and so from morn till night and from day to day, fettered to the moment and its pleasure or displeasure […]. This is a hard sight for man to see; for, though he thinks himself better than the animals because he is human, he cannot help envying them their happiness – what they have, a life neither bored nor painful, is precisely what he wants, yet he cannot have it because he refuses to be like an animal.“
Friedrich Nietzsche: Untimely Meditations
Ethologists, biologists and neuroscientists have recently proven that animals are able to project themselves in time, to plan their actions. But are we capable of that too?
We know about the ongoing mass extinctions and the upcoming catastrophes. Nevertheless, we continue to develop the illusion of our superiority, with which we justify our full rights over all the other forms of life in order to accelerate our pace of production and plundering of natural resources.
So are we even capable of reflecting the future? Are we able to stop our arrogance?
Inspired by the work of a musician and a bioacoustician Bernie Kraus, who, for decades, has studied and recorded sounds found in nature without human activity: soundtracks of larvae, flowers, or monkeys, the music of the piece is inspired and composed of more or less concrete organic sounds. The movement vocabulary is, among other things, inspired by the vibrations of these sounds. The dancers work with the sensitive, actively listening bodies, which intuitively respond to the sound vibrations. They create bodies that can be seen as either human or non-human, or both at the same time – as an animal, as a machine, as something in-between.
Idea, Choreography: Jana Tereková
Dance Creation & Performance: Edita Antalová, Lukáš Zahy, Jana Tereková
Created with: Daniel Raček
Sound Design, Music: Stroon
Musical Collaboration: Joseph Champagnon
Dramaturgy: Jana Smokoňová
Light Design: Ján Ptačin
Costumes: Gabriela Paschová
Graphics: Amalia Roxana Filip
Production: bees-R
Premiere: 7 September 2020, TICHO a spol., Bratislava
Length: 50 min.
Partners:
Supported using public funding by Slovak Arts Council. Slovak Arts Council is the main project partner.
Project realised with financial support of the Bratislava City Fund.
A bénéficié de la mise à disposition auC ND Centre national de la danse.
Bratislava Self-Governing Region
Centre for Choreographic Development SE.S.TA, Praha
Ticho a spol., Bratislava
Priviazaní na kôl okamihu