Jacqueline Hoàng Nguyễn: Čierny Atlas / Black Atlas

Zdielať

Jacqueline Hoàng Nguyễn: Čierny Atlas / Black Atlas

The Július Koller Society pozýva na otvorenie výstavy Jacqueline Hoàng Nguyễn: Čierny Atlas.

kurátor / curator: Rado Ištok

SK
Etnografické múzeá a múzeá svetových kultúr často zakladajú svoje naratívy na príbehoch slávnych európskych etnografov, antropológov a cestovateľov, zriedka však venujú pozornosť logistike transportu artefaktov z miesta ich pôvodu do muzeálnych zbierok. Čierny Atlas, výstava Jacqueline Hoàng Nguyễn, obracia etnografický pohľad na samotné múzeum, ako uznanie administrácie rasovo podmienenej práce, ktorá bola pri transporte debien s hmotnou kultúrou zo vzdialených miest do európskych múzeí nevyhnutne potrebná. Obsahuje síce materiály o popredných švédskych cestovateľoch akými boli Eric von Otter, Eric von Rosen, Gösta Montell a iní, namiesto nich si však možno predstaviť iných európskych cestovateľov a zberateľov, vrátane tých z Rakúsko-Uhorska a Československa.

Čierny Atlas mohol vzniknúť vďaka veľkorysej podpore Etnografického múzea v Štokholme, projektu SWICH — Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, na ktorom spolupracuje jedenásť európskych etnografických múzeí a múzeí svetových kultúr so zámerom podnietiť diskusiu o občianstve a príslušnosti k súčasnej Európe, ako i nadácie Sharjah Art Foundation. Realizácia výstavy Čierny Atlas v Spoločnosti Júliusa Kollera vznikla aj vďaka veľkorysej podpore Kanadského fondu na podporu umenia a slovenského Fondu na podporu umenia.

EN
Ethnographic museums and museums of world cultures have often centred their narratives around famous European ethnographers, anthropologists, and explorers, but seldom questioned the logistics
of transporting artefacts from their places of origin to the museum collections. Black Atlas, an exhibition by Jacqueline Hoàng Nguyễn, turns the ethnographic gaze onto the museum itself in order to acknowledge the administration of racialized labour which was necessary for transporting crates with material culture from faraway places to museums in Europe. While the exhibition features material of prominent Swedish explorers, their figures could be interchanged for numerous other travellers and collectors, including those from Austria-Hungary and Czechoslovakia.

Black Atlas was made possible with the generous support of the Museum of Ethnography in Stockholm, Sweden, SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, a collaborative project involving eleven European museums of Ethnography and World Cultures, with the aim of creating dialogues on citizenship and belonging in contemporary Europe, and the Sharjah Art Foundation. The presentation of Black Atlas at the Július Koller Society was made possible with the generous support from the Canada Council for the Arts and Slovak Arts Council.