« naspäť na vyhlásenie

Narábanie s osobnými údajmi signatárov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Odoslaním formuláru udeľujem v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Nadácii Cvernovka, so sídlom Račianska 78, 831 02 Bratislava, IČO: 50 063 421, zapísanej v registri nadácií vedenom MV SR pod č. 203/Na-2002/1125, v ktorej mene koná Ing. Branislav Čavoj, správca nadácie (ďalej „prevádzkovateľ“), súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári ako aj osobných údajov získaných na základe ďalšej komunikácie na účely priameho marketingu. Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem na dobu do dosiahnutia účelu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

1) Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 122/2013 Z. z. druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písm. e) a f) bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

2) Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

3) Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4) Dotknutá osoba má právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 122/2013 Z. z., môže uplatniť blízka osoba.

Informačná povinnosť podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z.

Prevádzkovateľom je: Nadácia Cvernovka, so sídlom Račianska 78, 831 02 Bratislava, IČO: 50 063 421, zapísaná v registri nadácií vedenom MV SR pod č. 203/Na-2002/1125, v ktorej mene koná Ing. Branislav Čavoj, správca nadácie.

Účel spracúvania osobných údajov: prevádzkovanie platformy pre zbieranie podpisov fyzických osôb ako jednotlivcov a ako zástupcov kultúrnych centier pod Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, prevádzkovanie priameho marketingu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: v rozsahu podľa formulára, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti – osobné údaje sú spracúvané na základe dobrovoľne udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Podpísaním sa pod Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier (ďalej „Vyhlásenie“) vyjadrujete súhlas s tým, že pre jeho riadne uplatnenie bude toto aj s Vašimi osobnými údajmi doručené jeho adresátom, ktorými sú čelní predstavitelia Slovenskej republiky, a to najmä predstavitelia Kancelárie prezidenta SR, Úradu vlády SR, Národnej rady SR a ústredných orgánov štátnej správy SR. Týmto subjektom bude Vyhlásenie doručené aj so všetkými osobnými údajmi, ktoré pri jeho podpísaní uvediete. Je to nevyhnutné za účelom možného overenia Vašej totožnosti a autentickosti Vášho podpisu.

Podpísaním sa pod Vyhlásenie ďalej vyjadrujete súhlas s tým, že pre jeho riadne uplatnenie bude toto doručené akýmkoľvek médiám, pričom spomedzi osobných údajov, ktoré uvediete pri jeho podpisovaní, bude médiám poskytnuté iba Vaše meno a priezvisko.

Podpísaním sa pod Vyhlásenie ďalej vyjadrujete súhlas s tým, že pre jeho riadne uplatnenie bude toto uverejnené na webovej stránke spolu s Vaším menom a priezviskom ako jedného zo signatárov; ostatné osobné údaje, ktoré uvediete pri jeho podpisovaní, na webovej stránke uverejnené nebudú.

Signatári

NázovSídlo (mesto)
Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka Bratislava
Tabačka Kulturfabrik Košice
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Študenti Vysokej školy múzických umení Bratislava
Stará Tržnica Bratislava
Stanica Žilina-Záriečie
Nová Synagóga Žilina
KK Bagala - vydavateľstvo pôvodnej tvorby Bratislava
KC Dunaj Bratislava
Banská Stanica Contemporary Banská Štiavnica
BIELA NOC, o. z. Košice
Východoslovenská galéria Košice
Galéria Photoport Bratislava
Stará Jedáleň Bratislava
A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru Bratislava
Divadlo SkRAT Bratislava
Diera do sveta Liptovský Mikuláš
Nadácia Milana Šimečku Bratislava
Záhrada - centrum nezávislej kultúry Banská Bystrica
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE Banská Bystrica
Centrum komunitného organizovania Banská Bystrica
Kleinert Creative House Bratislava
Slovak Fashion Council Bratislava
Salónik Bratislava
Nástupište 1-12 Topoľčany
Občianske združenie NAIRAM - Klub Bombura Brezno
Občianske združenie Horské spoločenstvo Pohronská Polhora
Fuga – priestor pre chýbajúcu kultúru Bratislava
Občianske združenie Vagus Bratislava
KLUB Košice
Hidepark Nitra - kultúrne centrum
Fotogaléria Trafačka Nitra
Mariatchi bar Nitra
Rozbicyklujme Nitru! - občianska inicitíva
Občania pre Nitru - skupina aktívnych občanov
4D Gallery - kultúrne centrum Galanta
Kultúrno-spoločenský uzol Panoptikum Ružomberok
Euforion o.z. Bratislava
Kreatívny dom o.z. Bratislava
Street art communication o.z. Košice
StreetCOM, o.z. Bratislava
TOTO! je galéria Bratislava
Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania Prešov
Susedia na dvore o.z. Bratislava
Zrejme o.z. Bratislava
Wave centrum nezávislej kultúry Prešov
Tranzit.sk Bratislava
MLOKi, o.z. Bratislava
Aparát, o.z. Bratislava
Univerzál, o.z. Bratislava
Ozveny plebsu (doktorandská iniciatíva FF UKF) Nitra
Kubik nápadov Trnava
Komunita Nejebem na to - OZ Zaujímam sa Poprad
ArtHouse Poprad
Kláštor - kultúrne centrum Rožnava
LOCAL ACT Bratislava
Apart Collective Bratislava
Divadlo bez domova Bratislava
Ticho a spol. Bratislava
BRaK - Bratislavský knižný festival Bratislava
Asociácia súčasného tanca Bratislava
Občianske združenie PILOT Bratislava
Literárny klub Bratislava
Občianske združenie Archimera Bratislava
Creative Industry Forum Bratislava
Verejný podstavec oz Bratislava
Divadlo Pôtoň Bátovce
Periférne centrá Dúbravica
Kino Úsmev Košice
Divadlo Non.Garde Bratislava
Nové divadlo v Nitre
Pnutie LUXUS o.z. Bratislava
Post bellum SK Bratislava
Artforum Bratislava
Slovenská asociácia interiérových dizajnérov, o.z. Bratislava
LALA Slovak Music Export Bratislava
Divadlo Petra Mankoveckého Bratislava
Občianske združenie Projekt Fórum Bratislava
Divadlo Mala scena STU, o. z. Bratislava
Mestské divadlo Žilina
Living documentary Bratislava
Christiania Prešov
Artforum Nové Zámky
Vydavateľstvo Artis Omnis Žilina
Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli PT Bratislava
CITYLIFE.SK Bratislava
Dr. Horák / Pavian Records Bratislava
Art Cafe Banská Štiavnica
Slovenské komorné divadlo Martin
Divadelný festival Dotyky a spojenia Martin
Vychodné pobrežie Košice
Klub Lúč Trenčín
Hardness&Blackness Marianka
DZIVE Bratislava
Občianske združenie Punkt Bratislava
Fabrika umenie Partizánske
Obec spisovateľov Slovenska Bratislava
Občianske združenie Stopy snov Bratislava
Asociácia producentov animovaného filmu, o.z. Vištuk
SARAHS SK, n.o. prevádzkovateľ EQO Spišský Hrhov
Coworking Šaľa, Meetpoint Šaľa o.z. Šaľa
Nádvorie, priestor súčasnej kultúry Trnava
KK Bagala, vydavateľstvo slovenskej literatúry Levice
HotDock projekct space Bratislava
Vlna, občianske združenie Bratislava
OZ Soyart Bratislava
CARD BARDS s.r.o. Bratislava
PechaKucha Night Bratislava
Inštitút celostnej edukácie Bratislava
Občianske združenie UM Bratislava
ars_litera o.z. Bratislava
Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje Bratislava
Súkromné centrum Mirabilis Partizánske
Únia materských centier Slovensko
Glosolália Bratislava
Občianska iniciatíva "Pražská kaviareň z. s. Praha
GAFFA o.z. Bratislava
Občianske združenie Filmový klub Bytča
S.T.O.K.A., o. z. Bratislava
DEBRIS COMPANY Bratislava
Kalab Bratislava
Divadlo Žihadlo Malacky
Krajanský inštitút Bratislava
Nitrafiesta o.z. Nitra
Jazykové centrum BrainyJAM Trnava
Divadlo Fortissimo Trenčín
OZ Podivný barón Púchov
Divadlo Na Peróne Košice
Tréningová skupina Nitra o.z. Nitra
SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION Bratislava
Asociácia súčasného divadla Bratislava
Atelier 33 o.z. Bratislava
GREGI.net - multikultúrny portál Bratislava
Asociácia divadelných kritikov SC AICT Bratislava
Občianske združenie Divadlo Kaplnka Bratislava
Občianske združenie Zachovanie pamiatky akademika Jura Hronca Gočovo
Odivo Banská Bystrica
Priestor Súčasného Tanca o.z. Košice
P.A.T. o.z. Bratislava
Divadlo na hojdačke, o.z. Žilina
Ars Preuge, o.z. Prievidza
At Home Gallery-Šamorínska synagóga Šamorin
Komunitne centrum PRIESTOR Sereď
Čerstvé Ovocie Bratislava
Sokratov inštitút Bratislava
Umelecký klub Prospecta Svidník
Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
OZ Mŕtva Kosť Púchov
Občianske združenie Different Bardejov
Film Europe Bratislava
Cyklo Kuchyňa komunitná iniciatíva Bratislava
Alt30collective, o.z. Košice
Divadlo Kontra Spišska Nová Ves
IDEÁLNE MESTO 21. storočia, n.o. Pezinok
Admiral Films Bratislava
WPS Prague Praha
LAMA School Púchov
Divadelné združenie GUnaGU Bratislava
Kabinet pomalosti Bratislava
Karloveské centrum kultúry - Kamel Klub Bratislava
Artforum Košice
Uhol_92 Bratislava
Pohoda Festival Bratislava
Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK Bratislava
Digitálna komunita Kyberia.sk
Bašta- kultúrno-komunitne centrum Bardejov
BOD.Y občianske združenie Bratislava
Kapital Bratislava
Mediálny inštitút Bratislava
DIVAtelier Bratislava
Divadlo RAMAGU o.z. Spišska Stará Ves
Curatorial Studies Institute Bratislava
OZ neXt st.Art Martin
Slovenské hudobné fórum, o.z. Bratislava
Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Bátovce
Future Generation Europe, o.z. Partizánske
Portal Obnova.sk Banská Štiavnica
Centrum stavebného dedičstva - Centrálka Banská Štiavnica
Spoločnosť pre pamiatky Martin
Asociácia slovenských filmových klubov Bratislava
Diverzita o.z. DolnýKubín
ADRA Slovensko – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj o.z. Bratislava
Lovely Experience Multimediálne Centrum Trnava
M_P_BA Bratislava
AFL promotion o.z. Spišská Nová Ves
Festival Konvergencie Bratislava
Slovenská asociácia pre estetiku Bratislava
Virtuálna platforma Batyskaf Bratislava
HUBa Coworking Košice
občianske združenie štyri živly Bratislava
Platforma pre súčasný tanec o.z. Bratislava
mimoOs, o.z. Bratislava
Skrzprst, o.z. Bratislava
Liga za duševné zdravie SR Bratislava
Mestská galéria Rimavská Sobota
ARbaleT časopis Prievidza
Literárny klub POET o.z. Prievidza
ART BOOKS COFFEE Bratislava
Kultúrne centrum Kulturák Zvolen
OZ Dlhý, široký a bystrozraký Zvolen
Ateliér Hlavina, onlinegaléria Bánovce nad Bebravou
Dúhový PRIDE Bratislava, o. z. Bratislava
Midl, n.o. - Creative Mornings Bratislava
In the Midl Forum Bratislava
SNM Múzeum Betliar
T3 - kultúrny prostriedok Bratislava
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
M.C.E. - Media, Communication. Education Vištuk
Karloveská knižnica Bratislava
Divadelný kolektív Teatro EsPánico Bratislava
InMusic, o.z. Bratislava
Akropola Kremnica
SKOK! o.z. Banská Bystrica
LampArt o.z. Trenčín
Nadácia Integra Bratislava
ASPEKT Bratislava
OZ Medziriadky Bratislava
OZ Orientshow Bratislava
PRIDE Košice
Medzinárodný festival Divadelná Nitra / Asociácia Divadelná Nitra
DOCOMOMO Slovakia Bratislava
IBS Slovakia Prievidza
Kníhkupectvo Artforum Žilina
Občianské združenie ZLF Žilina
Centrum Edukácie a Inovácií Bratislava
BaPoDi o.z. Bánovce nad Bebravou
OZ Myšlienka Galanta
Festival UM UM Stará Ľubovňa
OZ Inštitút pre dočasné dejiny umenia Žilina
Nový Priestor o.z. Bratislava
Mladý pes, n.o. Bratislava
Matika za 3 minúty Bratislava
Kultúrne centrum Modra
Divadlo NoMantinels Bratislava
Filmový festival inakosti, Iniciatíva Inakosť Bratislava
Katedra teórie a dejín umenia Fakulty umení TUKE Košice
Katedra dizajnu Fakulty umení TUKE Košice
Asociácia nezávislých producentov Bratislava
Katedra výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení TUKE Košice
MATIAS, n.o. Martin
KADU, o.z. Bratislava
DIG gallery Košice
Proces Orientovanej Psychológie Slovensko Piešťany
Artforum Pezinok
Občianske združenie Archtung Bratislava
OZ Proti prúdu Bratislava
Človek a umenie o.z. Bratislava
Kinečko Bratislava
NIOT (not in our town) aktivistická platforma Banská Bystrica
Inštitút Proces Orientovanej Psychológie Slovensko Piešťany
OZ Kandelaber Bardejov
OZ Priatelia Bratislavy
OZ Fórum pre kultúru Prešov
Občianske združenie Rutenicart Svidník
OZ Reminiscencie Bratislava
Levočský kreatívny spolok, o.z. Levoča
Shakazulu films s.r.o Bratislava
Nezisková organizácia Addwork Bratislava
Divadlo FÍ Bratislava
VUNU, o.z. Košice
Féder Teáter Pezinok
Art Aktivista o.z. Žilina
Atelier 213 s.r.o. Bratislava
Katedra Intermédiíí a digitálnych médií FVU AU Banská Bystrica
OZ WOVEN Bratislava
Fest Anča Bratislava
Viecha malých vinárov Bratislava
Katedra maľby FVU AU Banská Bystrica
INAK, oz Kremnica
Sebavedomé Slovensko - mládežnícke diskusné fórum Bratislava
Spoločnosť Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš
Creative Industry Košice, n.o. Košice
Študenti Fakulty masmédií PEVŠ Bratislava
Pro Technik STU Občianske združenie Vazovova 5, Bratislava
Slovenská výtvarná únia Bratislava
More o.z. - Festival židovskej kultúry Mazal tov Košice
art dealer a bádateľ Bratislava
CEEV Živica Bratislava
Štúdio zážitku - Outward Bound SLovensko o.z. Mozartova 2c, 81102 Bratislava
Študentské združenie Cultura nostra Bratislava
Divadelná skupina DISK Trnava Trnava
Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava Bratislava
o.z. Projekt Bratislava YIMBY Bratislava
Dorotka z Fidorkova s.r.o Poprad
YouthWatch Bratislava
OZ BJÖRNSONOVA Košice
Malacké pohľady Malacky
OZ Cirkus 49 Presov
OZ Mulica Žilina
Kultúrne centrum Aktivity o.z. Trenčín
DOT.contemporary art gallery Bratislava
T - Gallery Panska 24, Bratislava
ž i a r o v k y Žiar nad Hronom
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. Kremnica
Ateliér Svetlík Bratislava
Bratislavské bábkové divadlo Bratislava
EDUdrama Bratislava
Vnutroblok Bratislava
ARTTODAY oz Banská Bystrica
Kino S Košice
Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu Bratislava
Občianske združenie Divadlo PIKI Pezinok
ICOMOS Slovensko Bratislava
Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda de Martinengo Bratislava
iniciatíva Bratislava otvorene Bratislava
OZ COOLTAJNER Považská Bystrica
Nitrianska galéria Nitra