« naspäť na vyhlásenie

Narábanie s osobnými údajmi signatárov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Odoslaním formuláru udeľujem v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Nadácii Cvernovka, so sídlom Račianska 78, 831 02 Bratislava, IČO: 50 063 421, zapísanej v registri nadácií vedenom MV SR pod č. 203/Na-2002/1125, v ktorej mene koná Ing. Branislav Čavoj, správca nadácie (ďalej „prevádzkovateľ“), súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári ako aj osobných údajov získaných na základe ďalšej komunikácie na účely priameho marketingu. Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem na dobu do dosiahnutia účelu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

1) Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 122/2013 Z. z. druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písm. e) a f) bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

2) Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

3) Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4) Dotknutá osoba má právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 122/2013 Z. z., môže uplatniť blízka osoba.

Informačná povinnosť podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z.

Prevádzkovateľom je: Nadácia Cvernovka, so sídlom Račianska 78, 831 02 Bratislava, IČO: 50 063 421, zapísaná v registri nadácií vedenom MV SR pod č. 203/Na-2002/1125, v ktorej mene koná Ing. Branislav Čavoj, správca nadácie.

Účel spracúvania osobných údajov: prevádzkovanie platformy pre zbieranie podpisov fyzických osôb ako jednotlivcov a ako zástupcov kultúrnych centier pod Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier, prevádzkovanie priameho marketingu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: v rozsahu podľa formulára, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti – osobné údaje sú spracúvané na základe dobrovoľne udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Podpísaním sa pod Vyhlásenie nezávislých kultúrnych centier (ďalej „Vyhlásenie“) vyjadrujete súhlas s tým, že pre jeho riadne uplatnenie bude toto aj s Vašimi osobnými údajmi doručené jeho adresátom, ktorými sú čelní predstavitelia Slovenskej republiky, a to najmä predstavitelia Kancelárie prezidenta SR, Úradu vlády SR, Národnej rady SR a ústredných orgánov štátnej správy SR. Týmto subjektom bude Vyhlásenie doručené aj so všetkými osobnými údajmi, ktoré pri jeho podpísaní uvediete. Je to nevyhnutné za účelom možného overenia Vašej totožnosti a autentickosti Vášho podpisu.

Podpísaním sa pod Vyhlásenie ďalej vyjadrujete súhlas s tým, že pre jeho riadne uplatnenie bude toto doručené akýmkoľvek médiám, pričom spomedzi osobných údajov, ktoré uvediete pri jeho podpisovaní, bude médiám poskytnuté iba Vaše meno a priezvisko.

Podpísaním sa pod Vyhlásenie ďalej vyjadrujete súhlas s tým, že pre jeho riadne uplatnenie bude toto uverejnené na webovej stránke spolu s Vaším menom a priezviskom ako jedného zo signatárov; ostatné osobné údaje, ktoré uvediete pri jeho podpisovaní, na webovej stránke uverejnené nebudú.

Signatári

1. Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka Bratislava
2. Tabačka Kulturfabrik Košice
3. Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
4. Študenti Vysokej školy múzických umení Bratislava
5. Stará Tržnica Bratislava
6. Stanica Žilina-Záriečie
7. Nová Synagóga Žilina
8. KK Bagala - vydavateľstvo pôvodnej tvorby Bratislava
9. KC Dunaj Bratislava
10. Banská Stanica Contemporary Banská Štiavnica
11. BIELA NOC, o. z. Košice
12. Východoslovenská galéria Košice
13. Galéria Photoport Bratislava
14. Stará Jedáleň Bratislava
15. A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru Bratislava
16. Divadlo SkRAT Bratislava
17. Diera do sveta Liptovský Mikuláš
18. Nadácia Milana Šimečku Bratislava
19. Záhrada - centrum nezávislej kultúry Banská Bystrica
20. Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE Banská Bystrica
21. Centrum komunitného organizovania Banská Bystrica
22. Kleinert Creative House Bratislava
23. Slovak Fashion Council Bratislava
24. Salónik Bratislava
25. Nástupište 1-12 Topoľčany
26. Občianske združenie NAIRAM - Klub Bombura Brezno
27. Občianske združenie Horské spoločenstvo Pohronská Polhora
28. Fuga – priestor pre chýbajúcu kultúru Bratislava
29. Občianske združenie Vagus Bratislava
30. KLUB Košice
31. Hidepark Nitra - kultúrne centrum
32. Fotogaléria Trafačka Nitra
33. Mariatchi bar Nitra
34. Rozbicyklujme Nitru! - občianska inicitíva
35. Občania pre Nitru - skupina aktívnych občanov
36. 4D Gallery - kultúrne centrum Galanta
37. Kultúrno-spoločenský uzol Panoptikum Ružomberok
38. Euforion o.z. Bratislava
39. Kreatívny dom o.z. Bratislava
40. Street art communication o.z. Košice
41. StreetCOM, o.z. Bratislava
42. TOTO! je galéria Bratislava
43. Divadlo z Pasáže Banská Bystrica
44. FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania Prešov
45. Susedia na dvore o.z. Bratislava
46. Zrejme o.z. Bratislava
47. Wave centrum nezávislej kultúry Prešov
48. Tranzit.sk Bratislava
49. MLOKi, o.z. Bratislava
50. Aparát, o.z. Bratislava
51. Univerzál, o.z. Bratislava
52. Ozveny plebsu (doktorandská iniciatíva FF UKF) Nitra
53. Kubik nápadov Trnava
54. Komunita Nejebem na to - OZ Zaujímam sa Poprad
55. ArtHouse Poprad
56. Kláštor - kultúrne centrum Rožnava
57. LOCAL ACT Bratislava
58. Apart Collective Bratislava
59. Divadlo bez domova Bratislava
60. Ticho a spol. Bratislava
61. BRaK - Bratislavský knižný festival Bratislava
62. Asociácia súčasného tanca Bratislava
63. Občianske združenie PILOT Bratislava
64. Literárny klub Bratislava
65. Občianske združenie Archimera Bratislava
66. Creative Industry Forum Bratislava
67. Verejný podstavec oz Bratislava
68. Divadlo Pôtoň Bátovce
69. Periférne centrá Dúbravica
70. Kino Úsmev Košice
71. Divadlo Non.Garde Bratislava
72. Nové divadlo v Nitre
73. Pnutie LUXUS o.z. Bratislava
74. Post bellum SK Bratislava
75. Artforum Bratislava
76. Slovenská asociácia interiérových dizajnérov, o.z. Bratislava
77. LALA Slovak Music Export Bratislava
78. Divadlo Petra Mankoveckého Bratislava
79. Občianske združenie Projekt Fórum Bratislava
80. Divadlo Mala scena STU, o. z. Bratislava
81. Mestské divadlo Žilina
82. Living documentary Bratislava
83. Christiania Prešov
84. Artforum Nové Zámky
85. Vydavateľstvo Artis Omnis Žilina
86. Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli PT Bratislava
87. CITYLIFE.SK Bratislava
88. Dr. Horák / Pavian Records Bratislava
89. Art Cafe Banská Štiavnica
90. Slovenské komorné divadlo Martin
91. Divadelný festival Dotyky a spojenia Martin
92. Vychodné pobrežie Košice
93. Klub Lúč Trenčín
94. Hardness&Blackness Marianka
95. DZIVE Bratislava
96. Občianske združenie Punkt Bratislava
97. Fabrika umenie Partizánske
98. Obec spisovateľov Slovenska Bratislava
99. Občianske združenie Stopy snov Bratislava
100. Asociácia producentov animovaného filmu, o.z. Vištuk
101. SARAHS SK, n.o. prevádzkovateľ EQO Spišský Hrhov
102. Coworking Šaľa, Meetpoint Šaľa o.z. Šaľa
103. Nádvorie, priestor súčasnej kultúry Trnava
104. KK Bagala, vydavateľstvo slovenskej literatúry Levice
105. HotDock projekct space Bratislava
106. Vlna, občianske združenie Bratislava
107. OZ Soyart Bratislava
108. CARD BARDS s.r.o. Bratislava
109. PechaKucha Night Bratislava
110. Inštitút celostnej edukácie Bratislava
111. Občianske združenie UM Bratislava
112. ars_litera o.z. Bratislava
113. Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje Bratislava
114. Súkromné centrum Mirabilis Partizánske
115. Únia materských centier Slovensko
116. Glosolália Bratislava
117. Občianska iniciatíva "Pražská kaviareň z. s. Praha
118. GAFFA o.z. Bratislava
119. Občianske združenie Filmový klub Bytča
120. S.T.O.K.A., o. z. Bratislava
121. DEBRIS COMPANY Bratislava
122. Kalab Bratislava
123. Divadlo Žihadlo Malacky
124. Krajanský inštitút Bratislava
125. Nitrafiesta o.z. Nitra
126. Jazykové centrum BrainyJAM Trnava
127. Divadlo Fortissimo Trenčín
128. OZ Podivný barón Púchov
129. Divadlo Na Peróne Košice
130. Tréningová skupina Nitra o.z. Nitra
131. SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION Bratislava
132. Asociácia súčasného divadla Bratislava
133. Atelier 33 o.z. Bratislava
134. GREGI.net - multikultúrny portál Bratislava
135. Asociácia divadelných kritikov SC AICT Bratislava
136. Občianske združenie Divadlo Kaplnka Bratislava
137. Občianske združenie Zachovanie pamiatky akademika Jura Hronca Gočovo
138. Odivo Banská Bystrica
139. Priestor Súčasného Tanca o.z. Košice
140. P.A.T. o.z. Bratislava
141. Divadlo na hojdačke, o.z. Žilina
142. Ars Preuge, o.z. Prievidza
143. At Home Gallery-Šamorínska synagóga Šamorin
144. Komunitne centrum PRIESTOR Sereď
145. Čerstvé Ovocie Bratislava
146. Sokratov inštitút Bratislava
147. Umelecký klub Prospecta Svidník
148. Stredoslovenská galéria Banská Bystrica
149. OZ Mŕtva Kosť Púchov
150. Občianske združenie Different Bardejov
151. Film Europe Bratislava
152. Cyklo Kuchyňa komunitná iniciatíva Bratislava
153. Alt30collective, o.z. Košice
154. Divadlo Kontra Spišska Nová Ves
155. IDEÁLNE MESTO 21. storočia, n.o. Pezinok
156. Admiral Films Bratislava
157. WPS Prague Praha
158. LAMA School Púchov
159. Divadelné združenie GUnaGU Bratislava
160. Kabinet pomalosti Bratislava
161. Karloveské centrum kultúry - Kamel Klub Bratislava
162. Artforum Košice
163. Uhol_92 Bratislava
164. Pohoda Festival Bratislava
165. Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK Bratislava
166. Digitálna komunita Kyberia.sk
167. Bašta- kultúrno-komunitne centrum Bardejov
168. BOD.Y občianske združenie Bratislava
169. Kapital Bratislava
170. Mediálny inštitút Bratislava
171. DIVAtelier Bratislava
172. Divadlo RAMAGU o.z. Spišska Stará Ves
173. Curatorial Studies Institute Bratislava
174. OZ neXt st.Art Martin
175. Slovenské hudobné fórum, o.z. Bratislava
176. Anténa - sieť pre nezávislú kultúru Bátovce
177. Future Generation Europe, o.z. Partizánske
178. Portal Obnova.sk Banská Štiavnica
179. Centrum stavebného dedičstva - Centrálka Banská Štiavnica
180. Spoločnosť pre pamiatky Martin
181. Asociácia slovenských filmových klubov Bratislava
182. Diverzita o.z. DolnýKubín
183. ADRA Slovensko – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj o.z. Bratislava
184. Lovely Experience Multimediálne Centrum Trnava
185. M_P_BA Bratislava
186. AFL promotion o.z. Spišská Nová Ves
187. Festival Konvergencie Bratislava
188. Slovenská asociácia pre estetiku Bratislava
189. Virtuálna platforma Batyskaf Bratislava
190. HUBa Coworking Košice
191. občianske združenie štyri živly Bratislava
192. Platforma pre súčasný tanec o.z. Bratislava
193. mimoOs, o.z. Bratislava
194. Skrzprst, o.z. Bratislava
195. Liga za duševné zdravie SR Bratislava
196. Mestská galéria Rimavská Sobota
197. ARbaleT časopis Prievidza
198. Literárny klub POET o.z. Prievidza
199. ART BOOKS COFFEE Bratislava
200. Kultúrne centrum Kulturák Zvolen
201. OZ Dlhý, široký a bystrozraký Zvolen
202. Ateliér Hlavina, onlinegaléria Bánovce nad Bebravou
203. Dúhový PRIDE Bratislava, o. z. Bratislava
204. Midl, n.o. - Creative Mornings Bratislava
205. In the Midl Forum Bratislava
206. SNM Múzeum Betliar
207. T3 - kultúrny prostriedok Bratislava
208. Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
209. M.C.E. - Media, Communication. Education Vištuk
210. Karloveská knižnica Bratislava
211. Divadelný kolektív Teatro EsPánico Bratislava
212. InMusic, o.z. Bratislava
213. Akropola Kremnica
214. SKOK! o.z. Banská Bystrica
215. LampArt o.z. Trenčín
216. Nadácia Integra Bratislava
217. ASPEKT Bratislava
218. OZ Medziriadky Bratislava
219. OZ Orientshow Bratislava
220. PRIDE Košice
221. Medzinárodný festival Divadelná Nitra / Asociácia Divadelná Nitra
222. DOCOMOMO Slovakia Bratislava
223. IBS Slovakia Prievidza
224. Kníhkupectvo Artforum Žilina
225. Občianské združenie ZLF Žilina
226. Centrum Edukácie a Inovácií Bratislava
227. BaPoDi o.z. Bánovce nad Bebravou
228. OZ Myšlienka Galanta
229. Festival UM UM Stará Ľubovňa
230. OZ Inštitút pre dočasné dejiny umenia Žilina
231. Nový Priestor o.z. Bratislava
232. Mladý pes, n.o. Bratislava
233. Matika za 3 minúty Bratislava
234. Kultúrne centrum Modra
235. Divadlo NoMantinels Bratislava
236. Filmový festival inakosti, Iniciatíva Inakosť Bratislava
237. Katedra teórie a dejín umenia Fakulty umení TUKE Košice
238. Katedra dizajnu Fakulty umení TUKE Košice
239. Asociácia nezávislých producentov Bratislava
240. Katedra výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení TUKE Košice
241. MATIAS, n.o. Martin
242. KADU, o.z. Bratislava
243. DIG gallery Košice
244. Proces Orientovanej Psychológie Slovensko Piešťany
245. Artforum Pezinok
246. Občianske združenie Archtung Bratislava
247. OZ Proti prúdu Bratislava
248. Človek a umenie o.z. Bratislava
249. Kinečko Bratislava
250. NIOT (not in our town) aktivistická platforma Banská Bystrica
251. Inštitút Proces Orientovanej Psychológie Slovensko Piešťany
252. OZ Kandelaber Bardejov
253. OZ Priatelia Bratislavy
254. OZ Fórum pre kultúru Prešov
255. Občianske združenie Rutenicart Svidník
256. OZ Reminiscencie Bratislava
257. Levočský kreatívny spolok, o.z. Levoča
258. Shakazulu films s.r.o Bratislava
259. Nezisková organizácia Addwork Bratislava
260. Divadlo FÍ Bratislava
261. VUNU, o.z. Košice
262. Féder Teáter Pezinok
263. Art Aktivista o.z. Žilina
264. Atelier 213 s.r.o. Bratislava
265. Katedra Intermédiíí a digitálnych médií FVU AU Banská Bystrica
266. OZ WOVEN Bratislava
267. Fest Anča Bratislava
268. Viecha malých vinárov Bratislava
269. Katedra maľby FVU AU Banská Bystrica
270. INAK, oz Kremnica
271. Sebavedomé Slovensko - mládežnícke diskusné fórum Bratislava
272. Spoločnosť Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš
273. Creative Industry Košice, n.o. Košice
274. Študenti Fakulty masmédií PEVŠ Bratislava
275. Pro Technik STU Občianske združenie Vazovova 5, Bratislava
276. Slovenská výtvarná únia Bratislava
277. More o.z. - Festival židovskej kultúry Mazal tov Košice
278. art dealer a bádateľ Bratislava
279. CEEV Živica Bratislava
280. Štúdio zážitku - Outward Bound SLovensko o.z. Mozartova 2c, 81102 Bratislava
281. Študentské združenie Cultura nostra Bratislava
282. Divadelná skupina DISK Trnava Trnava
283. Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava Bratislava
284. o.z. Projekt Bratislava YIMBY Bratislava
285. Dorotka z Fidorkova s.r.o Poprad
286. YouthWatch Bratislava
287. OZ BJÖRNSONOVA Košice
288. Malacké pohľady Malacky
289. OZ Cirkus 49 Presov
290. OZ Mulica Žilina
291. Kultúrne centrum Aktivity o.z. Trenčín
292. DOT.contemporary art gallery Bratislava
293. T - Gallery Panska 24, Bratislava
294. ž i a r o v k y Žiar nad Hronom
295. KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. Kremnica
296. Ateliér Svetlík Bratislava
297. Bratislavské bábkové divadlo Bratislava
298. EDUdrama Bratislava
299. Vnutroblok Bratislava
300. ARTTODAY oz Banská Bystrica
301. Kino S Košice
302. Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu Bratislava
303. Občianske združenie Divadlo PIKI Pezinok
304. ICOMOS Slovensko Bratislava
305. Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda de Martinengo Bratislava
306. iniciatíva Bratislava otvorene Bratislava
307. OZ COOLTAJNER Považská Bystrica
308. Nitrianska galéria Nitra